„МИГ Поморие“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035 по Мярка 12 „Капацитет за растежа на МСП“.

Предвидени са няколко срока за кандидатстване, като първият е с краен срок за подаване на проектните предложения до 28.02.2019 г, 16:00 часа. Общият бюджет по процедурата е 1 200 000 лв. Минималният размер на безвъзмездната финансовата помощ за един проект е 30 000 лв., а максималния е 300 000 лв.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Сдружение „МИГ Поморие“.