Местна инициативна група Поморие открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 11 „Технологично развитие и иновации“.

Основна цел на процедурата е повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Допустими кандидати са малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). Част от допустимите дейности по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ са:

  • Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;
  • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
  • Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация.

По Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ допустимите дейности са:

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 318 049,57 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2021 г., 16:30 часа.

Източник: МИГ Поморие