„МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.035 – МИГ-Поморие –  Мярка 12: „Капацитет за растежа на МСП“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Поморие“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. от Европейския фонд за регионално развитие.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по процедурата е до 16:00 часа на 12.11.2018 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл office@mig-pomorie.eu или на адрес гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А, офис 12.

Проект на документация по процедурата може да разгледате на интернет страницата на  МИГ-Поморие.