МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 9 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“.

Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:

– активиране на икономически неактивни лица;
– посредничество за намиране на работа;
– професионално информиране и консултиране;
– психологическо подпомагане;
– мотивационно обучение;
– предоставяне на обучение – за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност;
– включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;
– насърчаване на самостоятелната заетост и др.

  1. Направление „Подобряване достъпа до образование“:

– превенция на ранното отпадане от училище;
– интеграция в образователната система на деца и младежи;
– подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;
– ограмотяване на възрастни извън формалната образователна система.

  1. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:

– интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните особености на целевата група;
– предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;
– повишаване информираността относно социалните и здравните им права;
– насърчаване семейното планиране и отговорното родителство – напр. консултиране и подкрепа с цел повишаване на родителските умения, подкрепа на рискови бременни жени, включително и непълнолетни с цел успешно и плавно преминаване на кризисните ситуации, свързани с промените в живота на младите майки, превенция на изоставянето, насърчаване на отговорното родителство и др.;
– повишаване здравната култура.

Включването на дейност/и от това направление в проектите е задължително.

  1. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“:

– планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;
– общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;
– подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на местни политики;
– инициативи за преодоляване на стереотипи, в т.ч. организиране на публични събития и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи от сегрегираните райони и идентифициране на мерки за подобряване социалното им включване;
– инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства);
– подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Поморие.