Местна инициативна група Перущица – Родопи обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Основната цел на настоящата процедура е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ Перущица-Родопи чрез:

 • По-добро използване на факторите за производство;
 • Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Постигане на съответствие със стандартите на европейския съюз (ес);
 • Подобряване опазването на околната среда и принос за постигане на приоритет І – развитие и диверсификация на земеделието /с приоритет лозарство и овощарство/ и икономическите дейности и подобряване конкурентоспособността на местните продукти от СВОМР на МИГ.

  Допустими дейности:

  • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
  • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на
  Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на
  рибни продукти.

  Бюджета на приема е в размер на  400 000,00 лева.

  Първи прием: от 04.08.2020 г. до 17:00 часа на 08.09.2020 г.
  Втори прием: от 23.12.2020 г. до 17:00 часа на 01.02.2021 г.
  (Вторият прием ще се проведе при наличие на остатъчен финансов ресурс след
  провеждане на първия прием по процедурата)

  Подробна информация и документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: МИГ Перущица – Родопи