Местана инициативна група Перущица-Родопи уведомява всички заинтересовани страни, че срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от стратегията за водено от общностите местно развитие е удължен до 05.07.2019г. (петък), 17:00 часа.

Пълният пакет с документи за кандидатстване може да намерите в секция “Проекти”, подсекция “Процедури за кандидатстване” на интернет страница на МИГ Перущица-Родопи и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Източник: МИГ Перущица-Родопи