Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” кани всички местни лидери и заинтересовани лица на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР.

Срещата ще се проведе на следните дати и места:

  • на 15.01.2019 г. от 11:00 часа в Ресторант „Бунара“ – с. Брестник, общ. Родопи;
  • на 16.01.2019 г. от 11:00 часа в  „Младежки клуб“ – с. Марково, общ. Родопи.

Информационните срещи се организират във връзка с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

За повече информация може да се обърнете към екипа на МИГ Перущица – Родопи на имейл trakijskorodopskata.yaka@abv.bg.