МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.0 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/:  ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

  1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
  2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
  4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите – означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 22 март 2019 г. на електронен адрес lagpsl@abv.bg.