МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.
Основната цел на процедурата е подобряване на публичната, социалната и образователна инфраструктура и благоустрояване на средата за живеене на  населените места на територията на МИГ.

Допустими дейности:

 • Изграждане, ремонт и оборудване на социална инфраструктура за предоставяне на услуги;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 • Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
 • Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в т.ч. предоставяне на културни услуги вкл. създаването на мобилни такива.
 • Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

  Размер на безвъзмездтната финансова помощ по първи прием е 800 000 лв.

  Първи прием- Краен срок : 08.04.2020 г. – 17.00 ч.
  Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием
  Краен срок : 31.08.2020 г. – 17.00 ч.
  Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием
  Краен срок : 01.02.2021 г. – 17.00 ч.

  Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  – на сайта на Сдружение „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“  – http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/
  – на сайта на ИСУН –  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

  Източник: МИГ Павликени – Полски Тръмбеш