СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.756 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Основна цел на мярката е насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства и микропредприятия.

По мярка 6.4 се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности изпълнявани на  територията на МИГ за:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 часа на 21.07.2024 година. Наличен остатъчен финансов ресурс след първи прием е в размер на 25 400,00 лв.