Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.756 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Основна цел на мярката е насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства и микропредприятия.

По мярка 6.4 се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности изпълнявани на  територията на МИГ за:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 часа на 15.08.2023 година. Общият финансов ресурс по процедурата е 277 992.23 лева.