Местана инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи);
 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;
 • Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата;
 • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 977 000,00 лева.
  Първи краен срок за представяне на предложенията е 31.03.2020 г. до 17:00 часа.
  Втори период на прием на проектни предложения стартира на 03.08.2020 г. с втори краен срок за кандидатстване, при остатъчен финансов ресурс от първи краен срок – 15.09.2020 г. до 17:00 часа.

  Пълният комплект Условия за кандидатстване може да намерите публикуван в интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: Миг Павликени – Полски Тръмбеш