МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички заинтересовани страни за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  през месец  ноември и декември 2018 година.

Информационните събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград ще се състоят при следния план график:

  • Мярка 2.3 – ОП РЧР, в град Момчилград, на 27 и 28.11.2018 г., от 10:00 ч.
  • Мярка 7.2 – ПРСР, в град Крумовград, на 29 и 30.11.2018 г., от 10:00 ч.
  • Мярка 1.7 – ОПРЧР, в град Момчилград, на 04 и 05.12.2018 г., от 10:00 ч.
  • Мярка 4.2 – ПРСР, в град Крумовград, на 06 и 07.12.2018 г., от 10:00 ч.
  • Мярка 7.2 – ПРСР, в град Момчилград, на 23.11.2018 г., от 10:00 ч.
  • Мярка 4.1 – ПРСР, в град Момчилград, на 11.12.2018 г., от 10:00 ч.
  • Мярка 4.1- ПРСР, в с.Звездел, общ.Момчилград, на 14.11.2018 г., от 11:00 ч.
  • Мярка 4.1- ПРСР, в с.Токачка, общ.Крумовград, на 20.11.2018 г., от 11:00 ч.
  • Мярка 4.1- ПРСР, в с.Аврен, общ.Крумовград, на 21.11.2018 г., от 11:00 ч.