Местна инициативна група Общини Елена и Златарица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.329 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” има за цел оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.

Допустими дейности са:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Размера на безвъзмездната финансова помощ е 48 895,00 лева.

Начален срок за подаване на проектните предложения: 23.06.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: до 17:00 часа на 14.09.2020 г.
Следващ прием: при наличие на остатъчни средства след втори прием през 2021 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ