СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни
предложения No
BG06RDNP00119.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Целите на настоящата процедура са свързани със оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.

По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните видове дейности за:
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
туристически информационни центрове;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17.00 часа на 09.05.2022 г. Бюджетът по процедурата е 100 496,24 лева.

Източник: МИГ общини Елена и Златарица