СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на
проектни предложения
No BG06RDNP00119.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Цел на настоящата процедура е подкрепа на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Елена и Златарица, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.
Допустими кандидати по процедурата са:

1.
Община Елена или Община Златарица за всички допустими дейности по подмярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на
канализационната мрежа т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

2.
Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
3.
Читалища за дейности, свързани с културния живот;
4.
ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

Допустими дейности за финансиране са:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане,
без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;

7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.

Бюджетът по настоящия прием е в размер на 418 362,72 лв. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 9 779,00 лв., а максималния 312 928,00 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 09.05.2022 г.

Източник: МИГ общини Елена и Златарица