Местна инициативна група общини Елена и Златарица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти
№BG06RDNP001-19.436 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ има за цел повишаване на жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез:
– преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
– насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал.

Допустими дейности са:

  • модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
  • подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
  • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • намаляване на потреблението на енергия;
  • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
  • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
  • постигане на съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Бюджетът по процедурата е в размер на 65 554,00 лева.

Начален срок за подаване на проектните предложения по втори прием от 14.10.2020 г.
до 17:00 часа на 16.11.2020 г. Следващ прием: при наличие на остатъчни средства след втори прием през 2021 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
– на сайта на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”
– на сайта на ИСУН
– и в офиса на МИГ на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 25.

Източник: НСМ