СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по подмярката е запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ. Запазване на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Запазването на културния и духовния живот на населението е от важно значение за развитието на територията на МИГ. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове – читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и др. Опазване и популяризиране на културното и природно наследство ще има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда. В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените места и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.

Допустими дейности са:

1. Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство;
2. Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство

Бюджета по процедурата е в размер на 18 632,80 лева.
Началният срок за подаване на проектни предложения е от  23.06.2020 г. до 17:00 часа на 03.08.2020 г. Следващ прием ще се проведе при наличие на остатъчни средства след втори прием през 2021 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване и обявата може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ