СНЦ „МИГ – Община Марица“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.811 по мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:
осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е
основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях;

подобряване на физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на
услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата,
транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допустими кандидати са:
Община Марица;
Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

Читалища от територията на МИГ.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.05.2024 г., 17.00 ч. Размера на безвъзмездната финансова помощ по трети прием е 267 853,30 лв.