СНЦ „МИГ – Община Марица“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.785 по мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати са:
-Земеделски стопани ЕТ, или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите
-Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по
Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
-Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
– Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги) ;
– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.;
– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
– Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Крайният срок за кандидатстване е 04.03.2024 г., 17.00 ч. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по приема е 64 154,38 лв.