СНЦ „МИГ-Община Марица“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.630 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Реализирането на процедурата има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на „МИГ – община Марица“ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;

3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими кандидати по процедурата са:
Земеделски производители от територията на МИГ физически лица с постоянен адрес и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище и адрес на управление на територията на община Марица, за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Крайният срок за кандидатстване е 16.09.2022 г., 17.00 ч. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по приема е 42 981,63 лв. (остатъчен бюджет след първи прием).