Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Основната цел на процедурата е развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ Нови пазар-Каспичан.

Допустими дейности:

  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Бюджетът по настоящата процедура е в размер на 247 791 лева.
Настоящата процедура е с два срока за подаване на проектни предложения.
Първи срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е
от 01.07.2019г.до 17:00 часа на 14.08.2019г.
Втори срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е
от 01.10.2019г. до 17:00 часа на 31.10.2019 г.
Пълният пакет документи и условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ.