Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.208по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Мярката има за основна цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони и следните подцели:

  • осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях;
  • подобряване на физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Началният срок за подаване на проектните предложения е от 11.02.2019 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 15.03.2019 г. Бюджетът по настоящата процедура е 263 342,82 лева.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан”.