Местна инициативна група Нова Загора обявява прием на проектни предложения попроцедура с два крайни срока №BG06RDNP001-19.379СВОМР на МИГ Нова Загора, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“отСтратегия за ВОМР на МИГ Нова Загора по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/”от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Допустими дейности са:

1. Развитие на Интегриран туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 220 000,00 лв.

Първи прием на проектни предложения е с начална дата от 10.08.2020 г. до 16:30 часа на 10.10.2020 г. При наличие на разполагаем бюджет по мярката ще бъде отворен втори прием от 20.07.2021 г. до 16:30 часа на 20.09.2021 г.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ