Местна инициативна група Нова Загора обявява прием на проектни предложения по
процедура с два крайни срока №BG06RDNP001-19.440 МИГ Нова Загора – Мярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Нова Загора по Подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими дейности са:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо
наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места
и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 000,00 лв.

Първи прием е с начална дата: 10.09.2020 г. до 16:30 часа на 10.11.2020 г.
Втори прием (при наличие на средства след първи) 22.04.2021 г. до 16:30 часа на 22.06.2021 година.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ