СНЦ „МИГ Нова Загора-Сливен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.827 по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати/получатели:
Земеделски стопани, отговарящи на следните изисквания:
1. Да са регистрирани, като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
2. За физически лица – да са с постоянен адрес на територията на МИГ Нова Загора,
за юридическите лица – да са със седалище на територията на МИГ Нова Загора,
3. Минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не по
– малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
4. Юридическите лица трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски
дейности или участие и подпомагане по схема за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
в) признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само дейности на територията на МИГ Нова Загора, които водят до
подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материали и/или нематериални активи;
2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти;
3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделското стопанство;
4. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производството;
5. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
6. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски
продукти.

Крайният срок за кандидатстване е до 21 юни 2024 година, включително до 16:00 ч.
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата обява – 237 860,59 лева.