Във връзка с одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие за изпълнение до Юни 2025 г. от ЕЗФРСР, на 07.10.2021 г. „Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г.

Увеличението на бюджета на СВОМР на „МИГ – Нова Загора“  е  разпределено по всички мерки, балансирано и съобразно установените потребности на жителите на територията на МИГ, а именно:

  • по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – допълнителен финансов ресурс от 227 075,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 3 броя на проектите, финансирани по мярката;
  • по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – допълнителен финансов ресурс от 29 965,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 1 брой на проектите, финансирани по мярката;
  • по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – допълнителен  финансов ресурс от 59 925,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 1 брой на проектите, финансирани по мярката;
  • по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – допълнителен финансов ресурс от 460 225,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 2 броя на проектите, финансирани по мярката;
  • по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – допълнителен финансов ресурс от 21 810,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 1 брой на проектите, финансирани по мярката.

Източник: МИГ Нова Загора