Местна инициативна група Нова Загора обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 мярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, ПРСР 2014-2020.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Крайният срок за представяне на предложения е 01.11.2019г. до 16:30 часа.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван в сайта на ИСУН 2020,
както и на интернет страницата на МИГ Нова Загора.

Източник: Миг Нова Загора