Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.201 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Крайният срок за представяне на предложенията е 25.02.2019 г., 17.00 часа. В случай че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения, е предвиден втори прием с начална дата 21.10.2019 г. и краен срок за представяне на предложенията 25.11.2019 г., 17.00 часа.

Общият финансов ресурс по процедурата е 650 000 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 9 779 лева., а максималния размер е 195 580 лева.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на сдружение „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”.