Сдружение „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.652 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Основна цел на процедурата е подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”.  Мярката е насочена към подобряване/разширяване на малка по мащаби инфраструктура в селските райони, публична инфраструктура за отдих и туристическа информация, подобряване и разширяване на основни публични и социални услуги.

Допустими кандидати са:
– юридически лица с нестопанска цел;
– читалища за дейности свързани с културния живот;
– Община Мъглиж;
– Община Гурково.

Допустими за финансиране са само дейности на територията на МИГ за:

  • Изграждане, ремонт и оборудване на социална инфраструктура за предоставяне на услуги;
  • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
  • Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
  • Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка т.е. предоставяне на културни услуги вкл. създаването на мобилни такива;
  • Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
  • строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.07.2022, 17:30 часа. Общият финансов ресурс по процедурата, след подписан анекс с УО на ПРСР 2014-2020, за допълнителни средства от програмата и остатъчни средства от предходен прием е 769 366,71 лева.