МИГ „Момчилград – Крумовград“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Допустими кандидати са:
– Общините от територията за всички допустими дейности;
– Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
– Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата (бюджет на приема) е в размер на  300 000,00 лева. Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто в зависимост от получателя и от конкретната дейност, за която се предоставя финансиране, както и от приложимия режим на държавна помощ.

Предвидени са няколко срока за прием:
Първи период на прием:
Краен срок: 15.05.2019 година, 17:00 часа.
Втори период на прием:
Начало: 01.10.2019 година
Краен срок: 31.12.2019 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ „Момчилград – Крумовград“.