МИГ – общини Момчилград и Крумовград, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.793 МИГ Момчилград – Крумовград – мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Допустими кандидати са земеделски стопани, отговарящи на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;
в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими дейности са:
– внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
– насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
– повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
– подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
– подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
– осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 277 711,37 лева. Крайният срок за кандидатстване е 02.04.2024 година, 17:00 часа.