СНЦ „МИГ Момчилград – Крумовград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.807 по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати по мярка 4.2 са:
1. Земеделски стопани;
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Допустими дейности за финансиране са:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 85 842,35 лв., който е остатъчен финансов ресурс след втория прием. Крайният срок за кандидатстване е 18.03.2024 година, 17:00 часа.