Сдружение „Местна инициативна група – Момчилград и Крумовград” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.651 – МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Целта на мярката е да подпомогне развитието на туризма на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” и да създаде условия посетителите да опознаят богатото й културно наследство.

Допустими кандидати са:

  1. Общините на територията на МИГ;
  2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

  1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
  2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
  4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Крайният срок за кандидатстване е 16.08.2022 г., 17.00 часа. Общият финансов ресурс по процедурата е 100 045,98 лева.