МИГ „Минерални бани – Черноочене“ уведомява всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че удължава трети краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с №  BG06RDNP001-19.767 с няколко крайни срока за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектните предложения става до 17.00 ч. на 31.03.2024 г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез:
1.
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на

физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Ев
ропейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Подкрепа ще бъде насочена към:
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;

4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на
126 109.17 лв.