Местна инициативна група Минерални бани – Черноочене с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.325 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Основната цел при прилагането на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ е подобряване на цялостната дейност, икономическата
ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранителнопреработвателната промишленост чрез:

1. По-добро използване на факторите за производство;
2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на
доставка;
3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. Подобряване опазването на околната среда.

Допустими са дейности само на територията на МИГ, като:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,
и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски биологични продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 583,00 лева.
Приема на проекти е с два крайни срока.
Първи краен срок е 31.05.2020 г. до 17.00 ч.
Втори краен срок е 30.09.2020 г. до 17.00 ч. (в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения)

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата
процедура може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Минерални бани – Черноочене