Местна инициативна група Минерални бани – Черноочене, приключи оценката на постъпилите проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване 19.08.2019 г., по процедура с № BG16RFOP002-2.056 МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от СВОМР.

На 26.09.2019 г., Управителния съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 – BG16RFOP002-2.056 МИГ „Минерални бани – Черноочене“, мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от СВОМР от стратегията за ВОМР на МИГ.

Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. Списък на предложените за финансиране проекти, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП),  е публикуван в раздел „Оценка на проекти“ на www.migmineralnibani.com
След извършената оценка от КППП и одобрения размер на БФП за проектните предложения подадени в срока за кандидатстване, по процедурата наличният остатъчен бюджет е в размер на 25 337,14 лева.

По реда на ПМС № 161 от 04.07.2016г., предстои УО на ОПИК 2014-2020 г., да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

Източник: Миг Минерални бани – Черноочене