Местна инициативна група Минерални бани – Черноочене обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.210 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Основната цел при прилагането на мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.

Допустими разходи са:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 195 583, 00 лева.
  Периода за прием на проектни предложение е с началната дата 29.06.2020 г. до 17:00 часа на 30.09.2020 г.
  Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: МИГ Минерални бани – Черноочене