МИГ „Лясковец – Стражица“ удължи срока за прием по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: Процедура № BG06RDNP001-19.686 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Крайният срок за кандидатстване става 25.07.2024 г.

Допустими кандидати са:
– Земеделски стопани, регистрирани по закона за Закона за подпомагане на земеделските производители.
– Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите;
– Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление и да осъществява дейностите по проекта на територията на общините Лясковец и Стражица.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
– Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Очаквани резултати:
Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, насочени към развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др., производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаяти и други неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности на територията на МИГ. Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда. Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне включването на иновациите в производствените дейности на предприятията в селските райони. По мярката ще се подкрепят до 10 проекта, които се очаква да създадат до 20 работни места, вкл. за жени.

Общият размер на финансовата помощ е в размер на 101 067,21 лева.