СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица“ увеличи бюджета за прием по мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ. Общият размер на финансовата помощ става 38 283,18 лв.

Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Инвестициите по Мярка 7.2 ще доведат до подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях, както и до създаване на условия за подобряване и устойчиво развитие на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Крайният срок за кандидатстване е 01.07.2024 г.