СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.541 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Мярка МИГ4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства има за цел повишаване
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната
ефективност в земеделските стопанства;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти;
6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Мярката ще създаде условия за ефективно оползотворяване на съществуващия
ресурсен потенциал за производство на качествени местни продукти, което ще
спомогне за стабилизирането и развитието на модерно земеделие. Проектите по
мярката ще оползотворяват добрата суровинна обезпеченост на територията на МИГ,
което е предпоставка за постигане на жизнеспособни земеделски структури,
включително и чрез въвеждане на иновации в селското стопанство.
Мярката ще подпомогне до 13 проекта, с основен принос за преструктуриране и
развитие на наличните материални мощности в стопанствата, внедряване на нови
продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени
материални и/или нематериални активи, опазване на компонентите на околната среда,
вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, спазване
стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските
стопанства, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти, подобряване условията на труд, и/или подобряване на
хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство и подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти,
и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски
продукти.

Общият размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ е в размер на 24 189,93
лева. Крайният срок за кандидатстване е 28.07.2024 г., 17:30 часа.