СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.

Целите на мярката са свързани със:

  • Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама.
  • Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване;
  • Търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.

Основните резултати по мярката ще осигурят запазването на духовния и културен живот на населението, което е от важно значение за развитието на селските райони. Мярката ще подпомогне и за по-пълноценното използване на културно-историческото наследство, което ще осигури балансирано развитие на територията на МИГ при съхраняване на местната идентичност.

За подпомагане могат да кандидатстват:

  • Общините от територията на МИГ „Лясковец – Стражица“;
  • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ „Лясковец – Стражица“;
  • Читалища от територията на МИГ.

Общият размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ е в размер на 90 581,66 лв. Крайният срок за кандидатстване е 15.06.2023 г., 17.30 ч.