МИГ „Лясковец – Стражица“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.613 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”.

Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Инвестициите по Мярка 7.2 ще доведат до подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях, както и до създаване на условия за подобряване и устойчиво развитие на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Общият размер на финансовата помощ е в размер на 15 858,23 лева. Крайният срок за .кандидатстване е 01.07.2024 г.