С Решение №54 от 8.01.2020г., Управителният съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ удължи срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.288 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. Основния мотив на УС е, че в първоначално определения краен срок за кандидатстване по процедурата – 31.12.2019г., не постъпиха проектни предложения, а в съответствие с стратегията за ВОМР на МИГ, приема на проекти е постоянен, като оценка и одобрение на проектни предложения ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс по мярката. Процедура BG06RDNP001-19.288 e активна в ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active . С пълния текст на обявата за прием на проектни предложения може да се запознаета чрез прикачения файл, както и в Раздел „Процедури за кандидатстване“.

Източник: Миг Любимец – Ивайловград