Местна инициативна група Любимец–Ивайловград обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020-№BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
  • Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали).
  • Развитие на услуги във всички сектори (извън обхвата на Мерки с код 4.1 и 4.2.).
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Бюджета на приема е в размер на 248 981,10  лева.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 12:00 часа на 31.12.2020 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ