СНЦ „МИГ – Любимец – Ивайловград“ обяви прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG06RDNP001-19.817 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“.

Допустими дейности са:

  1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.
  2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.
  4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.
  5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими кандидати:

   1. Община Любимец и Община Ивайловград.
   2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), развиващи дейност в областта на туризма.
   3. „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, в случай че:
    • проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза;
    • никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
    • не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Общият бюджет на процедурата е 39 878.00 лева. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 01.06.2024 г.