СНЦ „МИГ – Любимец – Ивайловград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.814 по мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Мярката цели постигането на общата цел на стратегията и в частност повишаване конкурентоспособността на територията, посредством инвестиции в неземеделски дейности, създаване на заетост и диверсификация на незeмеделски дейности, развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Допустими кандидати са:

  1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
  2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности са:

  1. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
  2. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
  3. Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали).
  4. Развитие на услуги във всички сектори (извън обхвата на Мерки с код 4.1 и 4.2.).
  5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
  6. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Бюджета на приема е в размер на 103 000 лева. Крайният срок за кандидатстване е 10 март 2024 г., 17.00 часа.