МИГ Любимец – Ивайловград обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG06RDNP001-19.645 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Допустими дейности са:

 1. Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.
 2. Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.
 4. Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими кандидати могат да бъдат:

 1. Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности.
 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.
 3. „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, в случай че:
  • проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза;
  • никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
  • не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Първият краен срок за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 31 август 2022г. Бюджета на приема е 802 622,41 лева.