Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ обявява процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
1. Общини Луковит и Роман;
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната дейност и културния живот;
3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности свързани с културния живот.

По настоящата процедура за финансова помощ МИГ ще подпомага проекти за:
1. Дейност 1 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Дейност 2 Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Дейност 3 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
4. Дейност 4 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5. Дейност 5 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура
6. Дейност 6 Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Дейност 7 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение, вкл. и за ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, гр. Луковит.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2022 г., 17:00 часа. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 755 440.46 лв.