Местна инициативна група Лом открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.413″МИГ-ЛОМ по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“.

Основна цел на мярката e насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфична цел 1: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Лом.
Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение  на природното наследство.
Специфична цел 3: Извършване на проучвателни, консервационно-възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство.

Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура  за опазване на природното наследство.

Допустими дейности са:

 • Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция;
 • Организиране и провеждане на временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;
 • Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на материалното и/или нематериалното културно наследство – Разработване и разпространение на видео материали;
 • Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.);
 • Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 • Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали и др.;
 • Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията;
 • Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;
 • Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от него, в т.ч. местния фолклор, опазване на мемориални и природни пространства;
 • Дейности, насочени към развитие на спорта (спортни събития и др.);
 • Дейности за популяризиране на културното наследство извън територията
 • Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 195 580,00 лв.

  Начален срок за подаване на проектните предложения по първи прием от 11.11.2020 г. с краен срок до 16:30 на 16.02.2021 г.

  Начален срок за подаване на проектните предложения по втори прием от 06.10.2021 г. с краен срок до 16:30 часа на 30.11.2021 г.

  Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: НСМ